Reconstructie Van Meertenstraat

De gemeente Kerkrade is voornemens in de wijk Op de Bossen een aantal straten te reconstrueren.

Reconstructie Op de Bossen fase 1

In 2019 zullen in de wijk Op de Bossen de Tripsstraat, Dautzenbergstraat, Bockhoutstraat, Coelgroevenstraat en de Van Meertenstraat volledig gereconstrueerd worden.
De bestaande wegconstructie van de Van Meertenstraat zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Het gedeelte tussen de Kerkraderstraat en de Gulikstraat is al eerder gereconstrueerd. De rijbaan van het kruisingsvlak tussen Gulikstraat en Bosberg wordt uitgevoerd in bruine straatbakstenen. De rijbaan tussen Bosberg en de Bongartstraat wordt in asfalt uitgevoerd. In de trottoirs worden grijze trottoirtegels aangebracht. Er zijn geen werkzaamheden noodzakelijk voor vervanging van de riolering.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Van Meertenstraat kunt u uw inbreng leveren. Bijgevoegde tekening geeft een overzicht van de nieuwe situatie van uw straat.
Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 30 januari 2019 terecht bij de projectleider de heer. W. Eijgelshoven. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

Wanneer

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Van Meertenstraat onderdeel is, in de voorbereidingsfase.  Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. De uitvoering van de reconstructie van uw straat is vanaf mei 2019 te verwachten. We zullen u tussentijds op de hoogte houden over de verdere gang van zaken.

Gestelde vragen en suggesties

Onderstaand een opsomming van gestelde vragen en voorgestelde suggesties vanuit de gemeente.

  • Is het mogelijk in de Van Meertenstraat meerdere snelheid remmende maatregelen te treffen? Op de kruising met de Bosberg zal een snelheid remmende ronde drempel worden aangelegd. Voor het overige blijft de situatie ongewijzigd.
Hoe nu verder

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Van Meertenstraat een onderdeel is, in de voorbereidingsfase.  Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructieplannen Op de Bossen fase 1, vanaf mei 2019 te verwachten zijn. De reconstructie van deze straten zal in fasen uitgevoerd worden. Over de exacte startdatum en volgorde van de faseringen wordt u nog voortijdig geïnformeerd.
Voor nadere vragen kunt terecht bij de projectleider de heer W. Eijgelshoven, op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 14045. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl