Reconstructie Tripstraat

De gemeente Kerkrade is voornemens in de wijk Op de Bossen een aantal straten te reconstrueren.

Reconstructie Tripsstraat

In 2019 zullen in de wijk Op de Bossen de Tripsstraat, Dautzenbergstraat, Bockhoutstraat, Coelgroevenstraat en de Van Meertenstraat volledig gereconstrueerd worden.
De bestaande wegconstructie zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Gezien de beperkte ruimte in het dwarsprofiel van de Tripsstraat hebben we besloten de parkeerstroken en het trottoir plaatselijk (oneven huisnummerzijde) op gelijk niveau te brengen. Daar waar parkeerstroken op het trottoir gepland zijn zullen de banden langs de rijbaan overrijdbaar zijn. Daar waar op het trottoir geen parkeerplaatsen voorzien zijn kan op de rijbaan geparkeerd worden, behoudens voor inritten natuurlijk. De parkeervakken zullen in zwarte straatklinkers uitgevoerd worden met rondom rode straatklinkers. In de rijbaan worden bruine straatklinkers aangebracht. Eerder zijn er in de Gulikstraat en Russelstraat vergelijkbare materialen toegepast.
Het hoofdriool is eerder gerelined . De huisaansluitingen van de riolering zullen tot aan uw perceelgrens vernieuwd worden.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Tripsstraat kunt u uw inbreng leveren. Bijgevoegde tekening geeft een overzicht van de situatie na de reconstructie van uw straat. Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.
U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 25 januari 2019 terecht bij de projectleider
de heer. W. Eijgelshoven  via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Wanneer

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Tripsstraat onderdeel is, in de voorbereidingsfase. Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructie Op de Bossen fase 1 in mei 2019 van start kunnen gaan. De reconstructie Op de Bossen zal in fasen worden uitgevoerd. Vooraf aan de start zullen wij u nader informeren over de verdere gang van zaken.

Gestelde vragen en suggesties.

Onderstaand een opsomming van gestelde vragen en voorgestelde suggesties vanuit de gemeente.

  • Kunnen de groenvakken vervangen worden door parkeerplaatsen? We kunnen instemmen met de vervanging van de groenvakken voor parkeerplaatsen.
  • Kan het gedeelte Tripstraat 28-30 ook meegenomen worden in de reconstructieplannen? Dit gedeelte Tripsstraat is onderdeel van de kruising met de Pr. Hendrikstraat en zal later bij de te verwachten reconstructie Pr. Hendrikstraat meegenomen worden.
  • Wordt de verlichting op dezelfde plaats teruggezet? De verlichting zal door Ziut worden aangepast nadat de nieuwe inrichting van de Tripsstraat definitief is vastgesteld. Naar verwachting zullen de lichtmasten op dezelfde plaats teruggebracht worden.
  • Aan de oneven huisnummerzijde ontbreken de inritten? Aan de oneven huisnummerzijde wordt een over de gehele lengte overrijdbare band toegepast. Het aanbrengen van een inritconstructie is derhalve niet noodzakelijk. Ter plaatse van de inritten is ruimte tussen de parkeerplaatsen vrij gehouden om in te rijden.
Hoe nu verder

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Tripsstraat een onderdeel is, in de voorbereidingsfase.  Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructieplannen Op de Bossen fase 1, vanaf mei 2019 te verwachten zijn.
De reconstructie van deze straten zal in fasen uitgevoerd worden waarbij de Tripsstraat naar verwachting na de bouwvakvakantie in uitvoering zal gaan. ENEXIS heeft de gemeente Kerkrade in kennis gesteld over het saneren van de gasleiding in uw straat. Bewoners worden hierover nog door ENEXIS bericht.
Voor nadere vragen kunt terecht bij de projectleider de heer W. Eijgelshoven, op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 14045. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl