Leefbaarheid is een begrip dat voor velerlei uitleg vatbaar is.Logo_BP_sitegrijs

Maar in het beleven van veel mensen gewoon gezegd: “een omgeving waarin het prettig wonen en werken is”.

De invulling ervan kan op diverse manieren plaatsvinden cq verbeteren zoals:

  • het opknappen van (ver)oude(rde) woningen, goed bijgehouden openbaar groen.
  • Voldoende en goed uitgeruste speeltuinen of speelplekken voor de jeugd.
  • Het terugdringen van diverse vormen van overlast
  • Een goede verstandhouding tussen de buren en andere mensen in de straat of wijk.
  • Een goed verenigingsleven
  • Voldoende activiteiten in de eigen omgeving
  • Veilige straten en pleinen
  • Voldoende winkelvoorzieningen in de nabije omgeving.

Voor verbetering van de leefbaarheid is geld nodig, voor woningen zijn dat of te wel de particuliere huisbezitters of de woningcorporaties of particuliere verhuurders die dit voor hun rekening dienen te nemen .

Voorkomen van verkrotting is dus een zaak die constant aandacht vraagt.
In het kader van buurt- en wijkgericht werken heeft de Gemeente Kerkrade de zogenaamde leefbaarheidbudgetten in het leven geroepen.

Elk van de 3 wijkplatforms in Kerkrade krijgt jaarlijks de beschikking over een van te voren vastgesteld bedrag.
Zij bepalen aan de hand van criteria of de gedane aanvragen hieraan voldoen en daarna toegekend worden.